Yue Lao from Da Tian Hou Gong

Yue Lao from Da Tian Hou Gong